Alles zichtbaar voor de fiscus

Met het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner), waarin de uiteindelijke begunstigden van elke juridische constructie zijn opgenomen, komt er onvermijdelijk een fortuinenkadaster tot stand. Voor de groenen volstaat dat echter niet.

Zij willen bovendien, in naam van de strijd tegen de fiscale en sociale fraude, een vermogenskadaster, zodat het bijvoorbeeld mogelijk wordt om na te gaan of de inkomsten die een belastingplichtige aangeeft overeenstemmen met de toename van zijn vermogen en of een ontvanger van sociale steun op basis van de omvang van zijn vermogen daar echt recht op heeft. Zij stellen voor om met dat doel de databanken van het kadaster, van het UBO-register en van het centraal aanspreekpunt (CAP) van de Nationale Bank samen te voegen.

Die laatste, waarin reeds de bankrekeningnummers zijn opgenomen en de types contracten die natuurlijke personen en rechtspersonen hebben, zou worden “verrijkt” met de jaarlijkse en verplichte mededeling van het bedrag van de deposito’s, van de waarde van de effectenrekeningen, van eventuele verzekeringscontracten enzovoort.

Vanuit hetzelfde idee zou elke participatiedrempel in een niet-beursgenoteerde vennootschap – momenteel 25% voor natuurlijke personen – uit het UBO-register worden geschrapt en zou aan de belastingplichtige worden gevraagd om zelf de “resterende componenten” van zijn vermogen mee te delen wanneer de waarde daarvan meer dan 5.000 euro bedraagt.

Trends Top

About Author


Sofie Van Kerckhoven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *