Coronamaatregelen Vlaamse Belastingdienst

Deze pagina geeft een overzicht van de steunmaatregelen van de Vlaamse Belastingdienst om bedrijven, burgers, notarissen, … extra flexibiliteit en financiële ademruimte te geven in deze maatschappelijk en economisch moeilijke periode.

Maatregelen voor bedrijven #

Onroerende voorheffing: uitstel verzending aanslagbiljetten

De Vlaamse Belastingdienst verstuurt de aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor aanslagjaar 2020 pas vanaf september 2020 (in plaats van vanaf mei).

Deze maatregel geldt voor bedrijven die rechtspersonen zijn. Eenmanszaken kunnen soepel een afbetalingsplan en eventueel kwijtschelding van nalatigheidsintresten vragen.Verkeersbelastingen: verlenging betaaltermijn

Bedrijven krijgen vier maanden bijkomend uitstel van betaling voor de verkeersbelastingen:

 • Op aanslagbiljetten die vanaf 26 maart tot 30 september verstuurd worden, staat onmiddellijk een betaaltermijn van zes maanden vermeld (in plaats van de gebruikelijke twee maanden).
 • Voor aanslagbiljetten die sinds 1 maart verzonden werden en waarop een betaaltermijn van twee maanden vermeld staat, mag de belastingplichtige zelf vier maanden extra bijtellen. Zo krijgen ook zij minstens vier maanden extra tijd om te betalen. Voor die periode worden geen nieuwe nalatigheidsinteresten aangerekend.

Deze maatregel geldt voor bedrijven die rechtspersonen zijn. Eenmanszaken kunnen soepel een afbetalingsplan en eventueel kwijtschelding van nalatigheidsintresten vragen.Belasting op automatische ontspanningstoestellen: tijdelijke extra mogelijkheid tot stopzetting van fiscale kentekens

Door de verstrengde coronamaatregelen zijn horecazaken, speelhallen, kermissen, … momenteel gesloten of opgeschort. In principe wordt een kenteken voor een in het eerste kwartaal opgesteld toestel automatisch verlengd naar het tweede kwartaal, behalve als u de aangifte zelf heeft stopgezet. Voor kentekens die nog niet voor het tweede kwartaal stopgezet zijn, kan u dat bij wijze van tolerantie nog doen via bezwaar.

Deze uitzonderingsmaatregel geldt (tot nader order) alleen voor het tweede kwartaal.

Er is geen teruggave voor de periode van de verstrengde coronamaatregelen tijdens het eerste kwartaal voorzien.

Omdat de duur van de verstrengde coronamaatregelen niet vooraf vastgelegd was, geeft de Vlaamse Belastingdienst bij wijze van tolerantie een extra mogelijkheid om de automatisch verlengde kentekens voor het tweede kwartaal nog stop te zetten.

U heeft zelf de aangifte al stopgezet voor het begin van het tweede kwartaal? #

Dan moet u nu niets meer doen. De aangifte is al stopgezet, de belasting is dus voorlopig niet verschuldigd. Vergeet niet om een nieuwe aangifte in te dienen, ten laatste de voorlaatste werkdag voor u de toestellen opnieuw opstelt.

U heeft zelf de aangifte nog niet stopgezet? #

U kan de aangifte toch nog stopzetten door een bezwaar in te dienen. In dat geval wordt via het bezwaar de aangifte stopgezet, is de belasting voorlopig niet verschuldigd of wordt ze terugbetaald als u al betaald hebt. Vergeet niet om een nieuwe aangifte in te dienen, ten laatste de voorlaatste werkdag voor u de toestellen opnieuw opstelt.

Maatregelen voor privé-personen en bedrijven #

Soepel toestaan van afbetalingsplannen

De Vlaamse Belastingdienst zal zich soepel opstellen bij het beoordelen van aanvragen voor afbetalingsplannen, bijvoorbeeld voor:

 • onroerende voorheffing en verkeersbelastingen voor aanslagjaar 2020 voor eenmanszaken;
 • navorderingen registratiebelasting: aangezien het vaak om grote bedragen gaat (bijvoorbeeld als niet tijdig voldaan werd aan de voorwaarde om een gunstregime te behouden), kan een afbetalingsplan gespreid worden over maximaal 48 maanden (in plaats van 24 maanden). Om de administratieve last te beperken, zullen geen bewijsstukken van financiële moeilijkheden gevraagd worden.

Erfbelasting en registratiebelasting: verlenging van termijnen om aan fiscale verplichtingen te voldoen

Door de veiligheidsmaatregelen die in België gelden kunnen notariskantoren en burgers niet altijd tijdig alle (fiscale) formaliteiten vervullen.

De Vlaamse Belastingdienst voorziet daarom als algemene maatregel een termijnverlenging tot twee maanden na het einde van de periode waarin de verstrengde coronamaatregelen gelden. Deze termijnverlenging is van toepassing op termijnen die aflopen tijdens de verstrengde coronaperiode én op termijnen die aflopen binnen de twee maanden na de verstrengde coronaperiode.

De Vlaamse Belastingdienst hanteert momenteel als referentiedatum 31 juli als datum einde verstrengde coronamaatregelen. Er geldt dus een algemene termijnverlenging tot en met 30 september.

Het is niet nodig om deze termijnverlenging aan te vragen.

Concreet:

 • Als de oorspronkelijke termijn afloopt tussen 13 maart 2020 en 30 september 2020 (zijnde de start van de verstrengde coronamaatregelen en de gehanteerde referentiedatum voor het einde ervan + twee maanden)
 • en de fiscale verplichtingen nageleefd worden uiterlijk op 30 september 2020 (zijnde twee maanden na de gehanteerde referentiedatum voor het einde van de verstrengde coronamaatregelen)
 • dan is er geen belastingverhoging verschuldigd.

Enkele concrete voorbeelden zijn opgenomen in de paragrafen hieronder.

Erfbelasting: termijn om een aangifte van nalatenschap in te dienen #

De belastingverhoging voor een laattijdige aangifte van nalatenschap zal niet opgelegd worden als de aangifte ingediend wordt binnen de twee maanden na de gehanteerde referentiedatum voor het einde van de verstrengde corona-maatregelen. De aangifte kan dus ingediend worden tot en met 30 september. Het is niet nodig om hier zelf uitstel voor aan te vragen..

Bijvoorbeeld:

 • erfgenamen zouden een aangifte van nalatenschap moeten indienen ten laatste op 28 maart. Deze termijn wordt verlengd tot en met 30 september (twee maanden na het einde van de gehanteerde referentiedatum voor het einde van de periode met verstrengde corona-maatregelen).
 • erfgenamen zouden een aangifte van nalatenschap moeten indienen ten laatste op 15 mei. Deze termijn wordt verlengd tot en met 30 september (twee maanden na het einde van de gehanteerde referentiedatum voor het einde van de periode met verstrengde corona-maatregelen)..

Registratiebelasting: termijn voor registratie van een akte #

Er wordt geen belastingverhoging opgelegd als de termijn overschreden wordt waarbinnen een akte of geschrift ter registratie aangeboden moet worden.

Bijvoorbeeld: na het afsluiten van een onderhandse verkoopovereenkomst (compromis), zou een authentieke akte geregistreerd moeten worden op 28 april. Deze termijn wordt verlengd tot en met 30 september (twee maanden na de gehanteerde referentiedatum voor het einde van de periode met verstrengde corona-maatregelen).

Registratiebelasting: termijn om te voldoen aan de voorwaarden om gunstregimes te behouden #

Men krijgt 2 maanden extra tijd na de gehanteerde referentiedatum voor het einde van de periode van verstrengde coronamaatregelen om aan de voorwaarden te voldoen.

Bijvoorbeeld:

 • Teruggave bij wederverkoop binnen de twee jaar: de authentieke verkoopakte moet in principe binnen een termijn van twee jaar verleden worden. Deze termijn wordt verlengd met twee maanden na de gehanteerde referentiedatum voor het einde van de periode van verstrengde corona-maatregelen, dus tot 30 september 2020.
 • Meeneembaarheid door verrekening: de authentieke akte van de nieuwe aankoop moet in principe verleden worden binnen de twee jaar na de authentieke akte van de verkoop van de vorige hoofdverblijfplaats. Deze termijn wordt verlengd met twee maanden na de gehanteerde referentiedatum voor het einde van de periode van verstrengde corona-maatregelen, dus tot 30 september 2020.
 • Domiciliëringsverplichting in de enige gezinswoning: om het verlaagd tarief bij de aankoop van de enige gezinswoning te behouden moet men in principe binnen de twee jaar na datum van de aankoopakte op dat adres ingeschreven zijn in het bevolkingsregister. Deze termijn wordt verlengd met twee maanden na de gehanteerde referentiedatum voor het einde van de periode van verstrengde corona-maatregelen, dus tot 30 september 2020.
 • Domiciliëringsvoorwaarde bij het verlaagd tarief voor bescheiden woning (“klein beschrijf”): om het verlaagd tarief voor bescheiden woning te behouden moet men in principe binnen de drie jaar na datum van de aankoopakte op dat adres ingeschreven zijn in het bevolkingsregister. Deze termijn wordt verlengd met twee maanden na de gehanteerde referentiedatum voor het einde van de periode van verstrengde corona-maatregelen, dus tot 30 september 2020.
 • Voorwaarde van verkoop van een verhinderend onroerend goed bij verschillende gunstregimes: om bijvoorbeeld het verlaagd tarief voor enige gezinswoning te verkrijgen, mag men geen andere woning of bouwgrond bezitten, tenzij die binnen het jaar alsnog verkocht wordt. Deze termijn wordt verlengd met twee maanden na de gehanteerde referentiedatum voor het einde van de periode van verstrengde corona-maatregelen, dus tot 30 september 2020.

Erfbelasting: tijdelijke versoepeling waardering beursgenoteerde effecten in aangifte van nalatenschap

De coronacrisis bracht eveneens een crisis in de economie en op de beurs teweeg. Daardoor dreigen beursgenoteerde effecten (zoals fondsen of aandelen) voor een niet-representatieve waarde aangegeven te moeten worden in een aangifte van nalatenschap. Daarom voorziet de Vlaamse regelgeving tijdelijk in een extra mogelijk waarderingsmoment. Naast de al bestaande keuze tussen de slotkoers op de dag van het overlijden van de erflater, of de slotkoers één maand of twee maanden later, wordt de slotkoers drie maanden na het overlijden als vierde optie toegevoegd.

Deze extra keuzemogelijkheid bestaat voor overlijdens tussen 13 november 2019 en 30 september 2020. Voor alle effecten moet wel dezelfde datum gekozen worden.

 • voor aangiftes van nalatenschap die nog ingediend moeten worden:

Bij het indienen van de aangifte van nalatenschap maken de erfgenamen de keuze voor één van de vier mogelijke waarderingsmomenten.

 • voor aangiftes van nalatenschap die al ingediend zijn en waarvan de oorspronkelijkee aangiftetermijn verstreken is tussen 13 maart en 21 april 2020:

De erfgenamen kunnen toch nog kiezen voor de slotkoers drie maanden na het overlijden, door een nieuwe wijzigende aangifte in te dienen bij de Vlaamse Belastingdienst. Die nieuwe aangifte moeten de erfgenamen indienen binnen de vier maanden na het verstrijken van de oorspronkelijke aangiftetermijn.Nieuwe grensbedragen loonbeslag

De Vlaamse Belastingdienst zal rekening houden met de wet van 19/06/2020 tot tijdelijke verhoging van de inbeslagnemingsdrempels bedoeld in artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek.

bron: https://www.vlaanderen.be/coronamaatregelen-vlaamse-belastingdienst

Powered by BetterDocs